FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Sekcja FAQ to baza wiedzy na temat oferowanego przez nas asortymentu – profesjonalnych urządzeń do kontroli i optymalizacji procesu produkcji.

Zachęcamy do zapoznania się ze zbiorem odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych Klientów pytania na temat analizatorów biogazu, analizatorów NIR oraz urządzeń mierzących lepkość i wilgotność.

Pomiar wilgotności - FAQ

Co oznacza NIR w opisie miernika wilgotności?

Oznaczenie NIR pochodzi od angielskiego „Near Infra Red”, czyli „bliska podczerwień”. Oznaczenie to mówi, że pomiar wilgotności odbywa się z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego z zakresu 1100-2500 nm.

 

Czy jest możliwy pomiar rozkładu wilgotności?

Tak, pomiar rozkładu wilgotności jest realizowany za pomocą specjalnych, wielosensorowych mierników RF. Wilgotnościomierze tego typu mają oznaczenie IMPS i są stosowane głównie w procesach produkcji płyt gipsowych i sklejek oraz płytek ceramicznych.

Czy można zmierzyć wilgotność materiału znajdującego się wewnątrz zbiornika?

Tak, taki pomiar jest możliwy przy wykorzystaniu wilgotnościomierza RF. Sensor generuje pole elektromagnetyczne wnikające w głąb materiału na określoną głębokość, zależną od rodzaju tego materiału, zawartości wilgoci itp. Wszelkie zmiany wilgotności mające miejsce w zakresie „widzenia” sensora mogą więc być mierzone.

Czym różni się metoda pomiaru wilgotności NIR od metody RF?

Pomiar wilgotności metodą NIR jest pomiarem bezkontaktowym – wilgotnościomierz NIR jest umieszczany w odległości do 400 mm od mierzonego materiału. Możliwy jest pomiar wilgotności tylko na powierzchni produktu, dlatego istotne jest, aby mierzony materiał był jednorodny. Pomiar wilgotności metodą RF jest zwykle pomiarem kontaktowym – sensor pomiarowy styka się z mierzonym materiałem. Sensor mierzy wilgotność produktu w całej jego objętości (od powierzchni na głębokość zależną od zasięgu sygnału pomiarowego).

Jak pomiar wilgotności wpływa na efektywność procesu produkcji?

Wilgotnościomierze NIR i RF w sposób ciągły dostarczają informacji co do wilgotności produktu. Dzięki temu można na bieżąco wpływać na przebieg procesu i utrzymywać wilgotność na pożądanym poziomie. Przykładowo, w procesie suszenia, kontroluje się wilgotność produktu na wyjściu suszarni, dzięki temu nie dopuszcza się do „przesuszenia” materiału i niepotrzebnego zużycia energii dostarczanej do suszarni.

Jakie metody wykorzystuje się do pomiaru wilgotności?

Urządzenia do pomiaru wilgotności wykorzystują dwie różne metody: metodę NIR pomiaru w bliskiej podczerwieni oraz metodę RF pomiaru stałej dielektrycznej.

 

Pomiar lepkości - FAQ

Czy lepkościomierze ViscoScope i ViscoPro są stosowane w tych samych aplikacjach?

Budowa lepkościomierzy decyduje o tym, do jakich produktów i procesów nadają się najlepiej. Lepkościomierz ViscoScope jest stosowany głównie w mieszalnikach i reaktorach, do pomiaru cieczy zawierających zanieczyszczenia i/lub pęcherze gazów. Lepkościomierze ViscoPro nadają się do cieczy czystych, mogą być montowane nawet na przewodach o niewielkiej średnicy.

Czy lepkościomierze ViscoScope i ViscoPro są urządzeniami procesowymi?

Tak, oba wymienione urządzenia są lepkościomierzami procesowymi. Oznacza to, że są montowane bezpośrednio w punkcie instalacji i są odporne zarówno na działanie medium, jak i na warunki panujące w procesie np.: wysoką temperaturę i ciśnienie, próżnię, przepływ cieczy.

Jak działa lepkościomierz procesowy ViscoPro?

Elementem pomiarowym jest tutaj tłoczek, wprawiany w ruch posuwisto-zwrotny za pomocą elektromagnesów. Zależnie od lepkości mierzonej cieczy zmienia się czas, w którym tłoczek przebywa ustaloną drogę – im większa lepkość, tym dłużej trwa przemieszczenie się tłoczka.

Jak działa lepkościomierz procesowy ViscoScope?

Element pomiarowy lepkościomierza ma kształt walca i wykonuje ruch obrotowo-zwrotny względem swojej osi. Siły działające między walcem a cieczą, w której jest on zanurzony, są zależne od lepkości cieczy. Ilość dostarczonej do układu energii, niezbędnej do utrzymania zadanej częstotliwości drgań, jest miarą lepkości cieczy.

Jak pomiar lepkości może poprawić efektywność procesu produkcji?

Nasze lepkościomierze ViscoScope i ViscoPro kontrolują lepkość cieczy w sposób ciągły, dzięki czemu można na bieżąco reagować na wszelkie odchylenia od wartości zadanej.
Przykładowo utrzymanie stałej lepkości lakieru daje oszczędności w postaci jego niższego zużycia oraz zmniejszenia ilości elementów wybrakowanych, a kontrola lepkości w reaktorze
pozwala skrócić czas procesu i obniżyć zużycie energii.

Jakie parametry mierzą lepkościomierze procesowe?

Lepkościomierze ViscoScope i ViscoPro mierzą bezpośrednio dwa parametry: lepkość dynamiczną oraz temperaturę cieczy. Możliwe jest także wyliczenie lepkości kinematycznej, w oparciu o zadaną lub mierzoną za pomocą odrębnego urządzenia wartość gęstości. Lepkościomierz ViscoPro ma dodatkowo funkcję wyliczania tzw. lepkości skompensowanej temperaturowo TCV.

Analizatory biogazu - FAQ

Czy analizator biogazu AWITE może być wykorzystywany do rozliczeń?

Tak, analizator biogazu AWITE posiada świadectwo wydane przez jednostkę certyfikującą. Dokument potwierdza, że analizator spełnia wymagania przepisów i rozporządzeń, dzięki temu może być wykorzystywany do rozliczeń z URE.

Czy analizator biogazu działa w sposób ciągły?

Analizatory biogazu AWITE mogą pracować zarówno w sposób ciągły, jak i okresowy. W przypadku pracy ciągłej gaz przepływa stale przez układ pomiarowy analizatora, a dla zapewnienia niezakłóconego dostarczania wyników pomiaru urządzenie jest wyposażone w układ redundantnych pomp. W przypadku pracy okresowej pompa zasysająca próbkę jest uruchamiana w ustalonych odstępach czasu.

Czym się różni analizator biogazu AwiECO od analizatora AwiFLEX?

Analizator AwiECO to podstawowa wersja pozwalająca na badanie składu gazu pochodzącego z jednego miejsca. Analizator AwiFLEX jest standardowo wyposażony w chłodnicę (do osuszania próbki), a jego konfigurację można dobierać stosownie do potrzeb (np. rodzaj i ilość sensorów gazowych, ilość punktów poboru gazu, pomiar ciągły lub okresowy, rodzaj komunikacji, dodatkowe mierniki zewnętrzne).

Jakie parametry mierzy analizator biogazu?

Analizator biogazu jest przeznaczony do badania składu biogazu, czyli zawartości poszczególnych w nim składników: metanu CH4, dwutlenku węgla CO2, siarkowodoru H2S, tlenu O2 i wodoru H2. Dodatkowo, po podłączeniu zewnętrznych sensorów i urządzeń  pomiarowych, analizator może gromadzić dane odnośnie przepływu, temperatury wilgotności i ciśnienia biogazu, a także wyliczać wartość opałową i energię dostarczaną z biogazem do układu kogeneracji.

W jakim celu stosuje się analizatory biogazu?

Analizatory biogazu AWITE są stosowane najczęściej do nadzoru pracy jednostki kogeneracyjnej – badanie zawartości metanu pozwala na wyliczenie wartości opałowej biogazu oraz sprawności kogeneracji, natomiast kontrola zawartości siarkowodoru jest istotna z punktu widzenia trwałości silnika (zbyt wysoka zawartość H2S, przekraczająca limity dopuszczalne przez producenta, może spowodować utratę gwarancji). Wszystkie dane mierzone i wyliczane są rejestrowane w wewnętrznej pamięci analizatora biogazu.

Z ilu miejsc instalacji analizator biogazu pobiera próbki do analizy?

Najczęściej z jednego miejsca. Analizator AwiFLEX wyróżnia się tym, że może pobierać do analizy gaz z wielu punktów instalacji (nawet kilkunastu miejsc np. w instalacjach badawczych). W takich przypadkach pomiary składu są realizowane zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem.

Analizatory NIR - FAQ

Co oznacza określenie analizator NIR?

Analizator NIR to urządzenie wykorzystujące do pomiarów zakres promieniowania podczerwonego i umożliwiające badanie produktów pod kątem zawartości wielu składników  np. białka, tłuszczu, wody, popiołu itp. Analizatory NIR mogą być stosowane do produktów sypkich i cieczy. Analizator NIR-Online oznacza, że urządzenie jest instalowane bezpośrednio w procesie produkcji, a dane pomiarowe są dostarczane w sposób ciągły.

 

Czy analizator NIR wymaga przeprowadzania kalibracji?

Tak, każdy analizator NIR wymaga kalibracji, zanim będzie możliwe z niego korzystanie. Kalibracja polega na pobraniu i zbadaniu za pomocą metod laboratoryjnych (referencyjnych) odpowiedniej ilości próbek badanego materiału, a następnie wprowadzeniu wyników pomiarów do pamięci urządzenia. Analizatory BUCHI NIR-Online, dzięki wykorzystywanej funkcji AutoCal, maksymalnie upraszczają procedurę kalibracji.

Czy analizatory NIR można instalować w strefach zagrożenia wybuchem EX?

Analizator BUCHI NIR-Online w swoim podstawowym wykonaniu jest przystosowany do pracy w miejscach, w których występuje zagrożenie wybuchem pyłów np. w młynach, cukrowniach czy paszarniach. Są również dostępne wykonania dla stref zagrożenia wybuchem gazów – takie zagrożenia występują najczęściej w zakładach chemicznych i przy produkcji olejów roślinnych.

Czy zastosowanie analizatora NIR przynosi korzyści finansowe?

Tak, zastosowanie analizatorów NIR pozwala na bieżącą kontrolę procesu produkcji oraz jakości produktu końcowego, co przekłada się na różnego rodzaju oszczędności (zmniejszenie zużycia surowców, obniżenie kosztów energii, zmniejszenie ilości produktu poza specyfikacją) oraz zwiększenie masy wytworzonego produktu.

Jaka jest różnica między wilgotnościomierzem NIR a analizatorem NIR?

Oba urządzenia do pomiaru wykorzystują promieniowanie podczerwone. Jednak wilgotnościomierz NIR mierzy tylko jeden parametr produktu (zawartość wody), podczas gdy analizator NIR może mierzyć jednocześnie wiele parametrów (zawartość wody, białka tłuszczu itp.). Miernik wilgotności NIR wykorzystuje do pomiaru jedną długość fali (najczęściej 1900 nm), natomiast analizator NIR bada szerokie widmo podczerwieni (900..1700 nm).

W jakim zakresie widma pracuje analizator NIR?

Zgodnie ze swoją nazwą analizator NIR pracuje w zakresie podczerwieni (900-1700 nm). Jednak niektóre parametry wpływają na kształt widma promieniowania w zakresie światła widzialnego. W razie potrzeby badania takich parametrów analizator jest dodatkowo wyposażony w spektroskop dla zakresu widzialnego (400-900 nm) – mówimy wówczas o analizatorze NIR + VIS.